Termes i condicions generals de venda

OBJECTE

Aquestes Condicions regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pels Clients a través del Lloc Web i les seves diferents aplicacions mòbils de Cloud4Edu, per la qual cosa qualsevol referència al Lloc Web en les presents condicions generals de vendes s'entendrà aplicable a les diferents aplicacions mòbils (APPs).

Aquestes condicions generals de venda regiran les adquisicions de qualsevol producte (chromebooks, tablets, perifèrics, etc) (els “Productes”) indicats al nostre lloc web i les seves aplicacions mòbils www.cloudedu.es O www.cloudedu.cat   (el “Lloc Web”) pel que qualsevol referència al Lloc Web s'entendrà aplicable a les diferents aplicacions mòbils (APPs), també ens pot contactar al telèfon 93 570 21 05.

Els productes són oferts a la venda exclusivament per a usuaris directes que, en virtut del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (el “TRLGDCU”), tinguen la consideració de consumidors (els “Clients”). En conseqüència, algunes categories de possibles compradors no podran adquirir els Productes, tals com aquells el propòsit dels quals sigui el de revendre els Productes a tercers, per exemple minoristes/comerciants, majoristes, revenedors, professionals, etc.

Cada operació de compra es regeix pel que preveu el TRLGDCU, a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i en la resta de normativa que sigui aplicable, així com per les presents condicions de venda, publicades al link Condicions de venda del Lloc Web. Llevat que s'indiqui el contrari, el Client pot fer l'operació de compra en el mateix idioma en què estan escrites aquestes condicions de venda. Aquestes condicions de venda han estat redactades per Cloud for Edu, S.L. (d'ara endavant, “Cloud4Edu”), que és l'única contrapart contractual dels Clients i que assumeix l'obligació de satisfer les comandes de Productes. Cloud4Edu és una societat constituïda d'acord amb les lleis espanyoles, té número d'identificació fiscal (NIF) B67694745, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i té el seu domicili fiscal a la següent adreça:

Cloud for Edu, S.L. C/ de Xaloc, no 1 ,1o 4a, Pol. Ind. Can Volart, 08150 Parets del Valles.

DURADA DE LES CONDICIONS DE COMPRA

El període de vigència de l'oferta i el preu dels Productes es correspondrà amb el temps durant el qual romanguin publicats al Lloc Web de manera que Cloud4Edu es reserva el dret de modificar aquestes condicions de venda en el futur. En aquest cas, les condicions de venda modificades seran vàlides i exigibles només pel que fa a les comandes que el Client remeti amb posterioritat que aquestes condicions revisades siguin publicades al Lloc Web. Per tant, Cloud4Edu convida el Client a revisar la versió més recent de les condicions de venda abans d'efectuar una comanda així com a imprimir-se'n una còpia oa emmagatzemar-la electrònicament.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

El Client, amb l'enviament de la seva comanda, accepta incondicionalment i es compromet a respectar aquestes condicions de venda en les seves relacions amb Cloud4Edu, manifestant així mateix tenir la condició de “consumidor” en el sentit del TRLGDCU. El Client reconeix que Cloud4Edu no està vinculada per condicions de venda diferents de les aquí establertes, llevat que es pacti el contrari amb caràcter previ i per escrit.

COMPROMISOS DEL CLIENT

Els Clients accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a aquestes condicions de venda, en la versió publicada per Cloud4Edu en el moment en què el Client contracti el producte i/o continguts en què està interessat. Per tant, el Client es compromet a llegir atentament les condicions de venda, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que aquestes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació el Client declara:

 • Que és una persona amb capacitat per contractar.

 • Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

El Client tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a linici del procediment de contractació de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador.

El Client reconeix que el contracte de compravenda de Productes es perfecciona quan es completa el procediment de compra; així mateix, el Client reconeix que és en aquell moment quan el Client esdevé obligat a pagar el preu final de compra dels Productes adquirits, que inclourà tots els impostos aplicables i desglossarà les despeses addicionals incorregudes durant el procés de compra.

Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part del Client dels serveis seran els que figurin al Lloc Web en el moment en què el Client accedeixi al servei específic i procedeixi a iniciar el procés de contractació.

Cloud4Edu es reserva el dret a modificar els preus dels productes publicats al Lloc Web esmentat anteriorment quan així ho consideri convenient i fent-ho visible al Lloc Web. Tots els materials inclosos al Lloc Web (incloent a títol enunciatiu i no limitatiu totes les imatges, textos, marques, logotips o altres signes distintius) pertanyen a Cloud4Edu oa tercers llicenciants i estan protegits com a obres subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial.

En conseqüència, el Client no podrà reproduir, transformar, modificar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits a el paràgraf anterior, sense la prèvia autorització per escrit de Cloud4Edu o del tercer titular legítim dels drets corresponents. El Client haurà d'utilitzar els Productes únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació que contenen. La infracció d'aquesta clàusula pot comportar l'inici d'accions legals, tant civils com penals contra l'infractor.

TRÀMITS PER CELEBRAR EL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

El Client haurà de donar-se d'alta com a usuari a la pàgina web, ha de disposar d'una adreça electrònica i proporcionar dades veraces i exactes; sent el client el responsable de tota l'activitat del vostre compte. El vostre compte pot ser cancel·lat si es fa servir per dur a terme activitats que infringeixin aquestes condicions de contractació.

El contracte es formalitza en llengua espanyola, dacord amb aquestes Condicions.

Les ofertes tindran la vigència que s'especifiqui en cada cas al Lloc Web.

El Client podrà consultar les característiques essencials de cada producte a través de la seva descripció al Lloc Web.

Per comprar al Lloc Web se us demanarà que seguiu els passos següents:

 1. Seleccioneu el Producte desitjat. - Iniciar Sessió o Registre nou usuari. - Introdueix les teves dades d'usuari o crea el teu compte si és la primera vegada que es fa una comanda a la web.

 2. Confirmació de dades d'enviament.

 3. Selecció mitjà de pagament i d'enviament.- El preu final en funció dels serveis addicionals seleccionats se us mostrarà automàticament. Aquest preu final inclou tant les despeses de transport com altres possibles despeses indicades durant el procediment de compra.

 4. Confirmació de la compra.

DURADA DE LES CONDICIONS DE COMPRA

OBLIGACIONS DE Cloud4Edu

Cloud4Edu, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb el Client conseqüència de la contractació dels serveis per part del mateix:

 1. Prestar amb les màximes garanties al Client, el servei sol·licitat per aquest d'acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.

 2. Informar expressament el client de l'existència de les presents condicions. amb caràcter previ a linici del procediment de contractació.

 3. Informar el Client amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin aplicables.

OBLIGACIONS DEL CLIENT

Per la seva banda, el Client es compromet a:

 1. Dur a terme el compliment íntegre del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per Cloud4Edu.

 2. Completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.

 3. Facilitar, de manera correcta les dades bancàries sol·licitades per Cloud4Edu.

 4. Pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació us eximeixi d'aquesta obligació.

DRETS DEL CLIENT

Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per a l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent. Tot Client té dret que els béns que adquireixi siguin de la categoria i els requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria del producte.

LLIURAMENT DELS PRODUCTES

Cloud4Edu lliurarà els Productes adquirits a l'adreça indicada pel Client encara que únicament quan es tracti d'una adreça situada dins del territori espanyol a excepció de Ceuta i Melilla. Cloud4Edu garanteix el lliurament de la teva comanda en el temps indicat, en funció de la zona geogràfica o el servei escollit, sempre que els productes es trobin en Stock i amb la qualitat que garantim a tots els nostres articles. El cost d'enviament varia en funció del servei de transport triat i la localització de destinació i es pot consultar en tot moment durant el procés de compra i en les preguntes freqüents del lloc web. Les comandes rebudes en dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebudes el primer dia laborable posterior a aquest.

PRODUCTES FORA D'ESTOC

Si els Productes no estan en estoc, aquesta circumstància es mostrarà al Lloc Web i el Client podrà realitzar la seva comanda, quedant en reserva fins que els Productes estiguin en estoc i disponibles per a l'enviament.

L'horari de lliurament i els costos corresponents dependran de la disponibilitat del producte, de les modalitats d'enviament i del missatger en qüestió.

El risc de pèrdua o danys a la mercaderia es transmet al client des del moment en què es produeix el lliurament al domicili del client.

Cloud4Edu NO es fa responsable sota cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús de les mercaderies.

GARANTIES I PRODUCTES DEFECTUOSOS

Tots els productes comercialitzats per Cloud4Edu compleixen amb el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris RDL 1/2007, de 16 de novembre; per a totes les qüestions no previstes en aquesta normativa, a les disposicions específiques del Codi civil espanyol que siguin aplicables a aquestes qüestions.

Cloud4Edu respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament. Als productes de segona mà, Cloud4Edu i el consumidor i usuari podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.

Llevat de prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els dos anys posteriors al lliurament del producte, sigui aquest nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar.

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte.

Si el producte no és conforme, el consumidor i l'usuari pot optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d'aquestes dues opcions sigui objectivament impossible o desproporcionada. Des del moment en què el consumidor i usuari comuniqui a Cloud4Edu l'opció triada, les dues parts s'hi hauran d'atenir.

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció del consumidor i usuari, quan aquest no pogués exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s'hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari. La resolució no és procedent quan la manca de conformitat sigui de poca importància.

Sempre cal presentar el tiquet per a l'exercici de la garantia dels productes.

Per a qualsevol consulta, dubte o incidència relacionada amb els productes i serveis oferts per Cloud4Edu, el client haurà de contactar amb Atenció al client. El correu electrònic ha de recollir la factura de compra, la marca i el model del producte defectuós i una descripció del defecte descobert, a més de les dades personals del client. Un cop enviat el correu electrònic, el Client rebrà per correu electrònic una resposta escrita i un resum amb la informació necessària per executar la garantia. Aquesta és l'única via per obtenir la substitució, la reparació o el reemborsament dels productes defectuosos.

El producte defectuós serà retornat a Cloud4Edu en un paquet tancat, enviat a l'adreça indicada per Atenció al client. Cloud4Edu es reserva el dret de verificar la realitat del defecte. Només després d'aquesta verificació Cloud4Edu procedirà a substituir, reparar o reemborsar el Producte, segons escaigui.

Les reparacions i substitucions es duran a terme dins un període de temps raonable després de la sol·licitud, tenint en compte la disponibilitat de productes substituts, així com les despeses i els terminis necessaris per efectuar les reparacions. Les despeses d'enviament, mà d'obra i materials seran a càrrec de Cloud4Edu.

Quan la reparació i la substitució resultin impossibles o excessivament oneroses, el Client tindrà dret a la terminació del contracte (terminació que comportarà la devolució del Producte i el reemborsament total de les quantitats ja pagades).

DRET DE DESISTIMENT

Totes les compres efectuades al Lloc Web es regeixen per les disposicions del TRLGDCU relatives a la contractació a distància. En particular, el Client té dret a desistir del contracte de compra de Productes, sense incórrer en cap penalització o càrrec i sense cap obligació de comunicar les raons d'aquest desistiment, dins dels 7 (set) dies naturals següents a la data de compra del Producte.

El dret de desistiment es pot exercitar sol·licitant-lo de dues maneres, bé mitjançant correu postal enviat a l'adreça establertes al document de desistiment o per mitjà de correu electrònic, dins del termini indicat a través dels nostres formularis WEB d'Atenció al client.

El correu electrònic ha d'incloure la factura de compra, les dades de contacte del client, la marca i el model del Producte a tornar i, a discreció del Client, una breu descripció de les raons del desistiment. Un cop enviat el correu electrònic, el Client rebrà per correu electrònic una resposta de Cloud4Edu

El producte a tornar haurà de ser enviat a Cloud4Edu en un paquet tancat i dirigit a l'adreça indicada per Atenció al client.

Cloud4Edu acceptarà sense demora la devolució de qualsevol producte, sempre que estigui en perfectes condicions, i complet (embalatges, manual d'instruccions) i que el dret de desistiment s'hagi exercitat de conformitat amb els termes i condicions esmentats anteriorment, i reemborsarà totes les quantitats pagades en el termini més breu possible dins dels 14 dies naturals següents a la recepció del producte a les nostres instal·lacions. En el cas de videojocs (nous), per poder exercir el dret de desistiment caldrà tornar el Producte dins del seu embalatge original encara precintat. El client només serà responsable de la disminució de valor que, una manipulació indeguda del producte, ocasioni el producte objecte de devolució

Els productes nous poden en algun cas no tenir embalatge original. Si després de l'adquisició del producte vols exercir el teu dret de desistiment has de tornar aquest producte "tal com" el vas rebre, no s'admetrà cap desistiment de compra quan el producte no estigui en les mateixes condicions en què va ser venut.

No s'acceptarà la devolució de cap producte l'activació del qual sigui on-line. Tots els productes comercialitzats per Cloud4Edu compleixen amb el que disposa el RDL 1/2007, de 16 de novembre, text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

No obstant això, aquest dret a desistir del contracte no és aplicable en el cas de venda de productes el suport dels quals siguin fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

ERROR EN L'ENVIAMENT

En el cas d'un enviament erroni, Cloud4Edu es farà càrrec de la recollida del producte (servei exclusiu península i balears) i enviarà correctament sense cost per al client una vegada que el producte erroni hagi estat lliurat a la nostra Central; sempre que es comuniqui la incidència dins dels 7 primers dies a la data de compra, mitjançant els nostres formularis WEB d'Atenció al client.

PRODUCTE REHUSAT

Si per causes no atribuïbles a Cloud4Edu oa l'agència de transport la comanda fos refusada pel client, Cloud4Edu es reserva el dret de reclamar al client les despeses d'enviament corresponents a l'enviament estàndard. L'abonament dels esmentats ports es realitzarà o bé amb càrrec a la targeta de crèdit amb què es va realitzar la compra, o bé per qualsevol altre mitjà acordat posteriorment amb el client.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES PER CLOUD4EDU

Cloud4Edu es reserva el dret a cancel·lar comandes o determinats Productes d'una comanda si concorre alguna de les circumstàncies següents:

 • Productes qualificats com a no disponibles o fora de catàleg pels distribuïdors.

 • Productes que no puguin ser lliurats pels proveïdors a causa de problemes aliens a Cloud4Edu.

 • Frau relatiu a la targeta de crèdit.

 • Ús incorrecte de cupons de descompte.

 • Frau contra Cloud4Edu.

Cloud4Edu informarà el Client sobre la cancel·lació de qualsevol comanda i us reemborsarà totes les quantitats pagades per aquesta comanda dins dels 30 dies naturals següents.

PRIVACITAT

Cloud4Edu adopta mesures de seguretat en el tractament de dades que ofereixen el màxim nivell de confidencialitat per als clients, complint plenament amb la normativa espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal. L'avís legal relatiu al tractament de dades de caràcter personal està disponible a la Política de Privadesa, a la qual ens remetem per a totes les qüestions relacionades amb la protecció de dades de caràcter personal. Formulant una comanda a través del Lloc Web, el Client accepta de forma expressa que les seves dades de caràcter personal siguin tractades tal com es descriu a l'avís de privadesa.

SERVEI POSTVENDA, INFORMACIÓ I QUEIXES

Per a qualsevol aclariment, reclamació, queixa o informació relativa al servei postvenda, el Client es pot posar en contacte ambAtenció al client de Cloud4Edu o bé enviant una comunicació per escrit a la direcció de Cloud4Edu indicada a la clàusula primera de les presents condicions de venda, a l'atenció dels Serveis d'Atenció al Client.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES

Aquestes condicions de venda i totes les comandes es regiran per les lleis espanyoles. Aquesta mercantil no està subscrita al sistema arbitral de Consum. Els tribunals del lloc de residència o domicili del Client gaudiran de jurisdicció exclusiva sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació amb la validesa, interpretació o aplicació de les presents condicions de venda i de qualsevol comanda.